Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a www.www.myhuntergatherer.com

weboldal látogatói és regisztrált felhasználói részére.

 

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezel? a weboldal m?k?dtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelel? szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi el?írásoknak, kül?n?sen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelmér?l és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. t?rvény tartalmára, amely az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 

 

Szolgáltató, adatkezel? megnevezése

Név / cégnév: AdNet Media Kft.
Székhely: 2440 Százhalombatta Béke utca 4. 2/3.
Adószám: 23304288-1-13
Nyilvántartási szám (NAIH):
Weboldal megnevezése, címe: www.www.myhuntergatherer.com
Az adatkezelési tájékoztató elérhet?sége: www.www.myhuntergatherer.com/adatkezelesi-tajekoztato


Az adatkezel? elérhet?ségei

Név / cégnév: AdNet Media Kft.
Székhely: 2440 Százhalombatta Béke utca 4. 2/3.
Levelezési cím: 2440 Százhalombatta Béke utca 4. 2/3.
E-mail: [email protected]
Telefon: +36 70?326 58 07

 

 

Fogalommeghatározások

?

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely m?velet vagy m?veletek ?sszessége, így a gy?jtés, r?gzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, k?zlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon t?rtén? hozzáférhet?vé tétel útján, ?sszehangolás vagy ?sszekapcsolás, korlátozás, t?rlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, k?zhatalmi szerv, ügyn?kség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezel? nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki k?zvetlen vagy k?zvetett módon, kül?n?sen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy t?bb tényez? alapján azonosítható;
 • adatkezel?: az a természetes vagy jogi személy, k?zhatalmi szerv, ügyn?kség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszk?zeit ?nállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszk?zeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezel?t vagy az adatkezel? kijel?lésére vonatkozó kül?n?s szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának ?nkéntes, konkrét és megfelel? tájékoztatáson alapuló és egyértelm? kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a meger?sítést félreérthetetlenül kifejez? cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az ?t érint? személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan k?zlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, k?zhatalmi szerv, ügyn?kség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot k?zlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon k?zhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal ?sszhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem min?sülnek címzettnek; az említett adatok e k?zhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelel?en az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, k?zhatalmi szerv, ügyn?kség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezel?vel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezel? vagy adatfeldolgozó k?zvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezel? kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok el?írásait, kül?n?s figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszer?en és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gy?jtése csak meghatározott, egyértelm? és jogszer? célból t?rténhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelel? és releváns legyen, és csak a szükséges mérték? lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul t?r?lni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell t?rténnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehet?vé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig t?rtén? tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás k?zérdek? archiválás céljából, tudományos és t?rténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból t?rténik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelel? technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelel? biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezel? a weboldal m?k?dtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelel? t?bbletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek k?re a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés id?tartama és az adatok t?rlése. Az adatkezelés id?tartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul t?r?lni kell, ha az eredetileg kit?z?tt cél már megvalósult. Az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben. Amennyiben a t?rlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai t?rlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezel? és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezel?t?l a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, t?rlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely id?pontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás el?tt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszer?ségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta el?ny?ket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem k?teles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos k?vetkezménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezel? indokolatlan késedelem nélkül t?r?lje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezel? pedig k?teles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül t?r?lje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy t?rlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

 

 

Weboldalon t?rtén? regisztráció

Az adatkezelés célja t?bbletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel.

A regisztrációs adatkezelés jogalapja az ?n hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek k?re a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés id?tartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig t?rténik. Az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását ?n bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Az adatok t?rlése az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulás visszavonásakor t?rténik meg. ?n bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezel? és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy t?rlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban t?rtén? azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi k?telezettség.

Kezelt adatok k?re Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Regisztráció id?pontja Technikai információs m?velet.
IP cím Technikai információs m?velet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

?n, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Megrendelés leadása

Az adatkezelés célja t?bbletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az ?n megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

A adatkezelés jogalapja az ?n hozzájárulása. Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi el?íráson alapul.

Az adatkezelésben érintettek k?re a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés id?tartama. Az adatkezelés jogszabályi el?írás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig t?rténik. Az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását ?n bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Az adatok t?rlése az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulás visszavonásakor t?rténik meg. ?n bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben. A számlázási adatok t?rlése jogszabályi el?írás szerint t?rténhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezel? és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy t?rlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

 

Kezelt adatok k?re Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Rendelt termék adatai A termék azonosítása.
Regisztráció id?pontja Technikai információs m?velet.
IP cím Technikai információs m?velet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

 

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló k?telez? adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek k?re a szolgáltató vev?partnerei.

Az adatkezelés id?tartama. Az adatkezelés jogszabályi el?írás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig t?rténik. Az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását ?n bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Az adatok t?rlése az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulás visszavonásakor t?rténik meg. ?n bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben. A számlázási adatok t?rlése jogszabályi el?írás szerint t?rténhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezel? és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy t?rlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

 

Kezelt adatok k?re Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cégnév Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
Cím Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Telefon Azonosítás, kapcsolattartás.
Adószám / adóazonosító A vev? azonosítása.
Számlaadatok A számla azonosítása.
Számlakiállítás id?pontja Technikai információs m?velet.

 

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

 

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltet?jeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertet?k során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre t?rtén? feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellen?rzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lép? vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertet?k, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekr?l bármikor k?vetkezmények nélkül leiratkozhat. ?n akkor is minden k?vetkezmény nélkül leiratkozhat, ha?vállalkozása id?k?zben megsz?nt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az ?n kapcsolattartási adatait k?z?lte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az ?n hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó el?zetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek k?vetkeztében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni t?lünk, a szükséges adatokat k?teles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk ?nnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés id?tartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig t?rténik. Az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását ?n bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Az adatok t?rlése az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulás visszavonásakor t?rténik meg. ?n bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez t?rtén? hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küld?tt levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküld?tt hírlevelekben megjelen? link?alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezel? és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az adatok módosítása vagy t?rlése kezdeményezhet? e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhet?ségi lehet?ségeken.

 

Az adatkezel? nyilvántartási száma: NAIH-………………

 

Az igénybe vett adatfeldolgozó: http://………………..

 

Kezelt adatok k?re Az adatkezelési adatok konkrét célja
Név Azonosítás, kapcsolattartás.
E-mail Azonosítás, kapcsolattartás.
Feliratkozás id?pontja Technikai információs m?velet.
IP cím Technikai információs m?velet.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az ?n nevét tartalmazza. ?n teljesen szabadon d?nt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az ?n kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ?n részére küld?tt hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

 

Sütik (cookie-k)

A?sütiket?a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A b?ngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Err?l a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek k?re a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja t?bbletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon k?vetése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok k?re: egyedi azonosítószám, id?pont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehet?sége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor t?r?lje a b?ngész?kb?l.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezel?k. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezel?.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

K?z?sségi oldalak

A?k?z?sségi oldal?egy médiaeszk?z, ahol az üzenetet k?z?sségi felhasználókon keresztül terjesztik. A k?z?sségi média az internetet és az online megjelenési lehet?ségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkeszt?vé váljanak.

A k?z?sségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb.

A k?z?sségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, el?adások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A k?z?sségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzen?falak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelel?en a kezelt adatok k?re a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek k?re: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgy?jtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszer?sítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett ?nkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés id?tartama: az adott k?z?sségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok t?rlési határideje: az adott k?z?sségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott k?z?sségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott k?z?sségi oldalon megtekinthet? szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó felt?lt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a k?z?sségi oldal üzemeltet?jének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.

Ezért nagyon fontos meggy?z?dni arról, hogy a k?zzétett információ k?zléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

 

 

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást????????? X használja??????????? □ nem használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics bels? cookie-k (sütik) alapján állít ?ssze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltet?jének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával ?sszefügg? jelentéseket készít weboldal üzemeltet?jének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint t?rténhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó b?ngész?b?vítményét. A b?vítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldj?n a Google Analytics rendszernek. A b?ngész?b?vítmény a legt?bb újabb b?ngész?ben használható. A Google Analytics letiltó b?ngész?b?vítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhet?k el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/privacy/google_privacy_policy_hu.pdf

 

 

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató:

 

Név / cégnév: RACKFOREST KFT.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefon: +36 70 362 4785
E-mail: [email protected]

 

Az ?n által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltet? munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felel?sséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal m?k?désének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés id?tartama és az adatok t?rlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal m?k?désének végéig, illetve a weboldal m?k?dtet?je és a tárhelyszolgáltató k?z?tti szerz?déses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai t?rlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

?n a megadott elérhet?ségeken keresztül tájékoztatást kérhet t?lünk, hogy cégünk?milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az ?n kérelmére haladéktalanul, de?legfeljebb 30 napon belül, az ?n által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

?n a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk hogy?valamely?adatát módosítsuk. Err?l az ?n kérelmére haladéktalanul, de?legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az ?n által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A t?rléshez való jog

?n a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk?adatának t?rlését. Az ?n kérelmére ezt haladéktalanul, de?legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az ?n által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

?n a megadott elérhet?ségeken keresztül kérheti t?lünk?adatának zárolását.?A zárolás addig tart, amíg az ?n által megjel?lt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.?Az??n kérelmére ezt haladéktalanul, de?legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az ?n által megadott e-mail elérhet?ségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

?n a megadott elérhet?ségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A?tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legr?videbb id?n belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében d?ntést hozunk, és a d?ntésér?l??nt?e-mailben?tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehet?ség

Az ?n által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehet?ség nyílik arra, hogy r?vid id?n belül helyreálljon a jogszer? állapot.?Az ?n érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az ?n megítélése szerint a jogszer? állapot nem állítható helyre, értesítse err?l a hatóságot az alábbi elérhet?ségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: é 47°30’56”; K 18°59’57”

 

?

?

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURóPAI PARLAMENT éS A TANáCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében t?rtén? védelmér?l és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésér?l (általános adatvédelmi rendelet).

–??????? 2011. évi CXII. t?rvény az információs ?nrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 • A k?ziratokról, a k?zlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmér?l szóló 1995. évi LXVI. t?rvény.
 • A k?zfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános k?vetelményeir?l szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. t?rvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ?sszefügg? szolgáltatások egyes kérdéseir?l.
 • évi C. t?rvény az elektronikus hírk?zlésr?l.
成长影院在线播放视频-成长视频在线观看免费